Algemene voorwaarden.

1. Algemene bepalingen

1.1 Your Workwear : De besloten vennootschap Your Workwear B.V., gevestigd te Dordrecht.

1.2 Opdrachtgever: de onderneming of professionele instelling die aan Your Workwear een opdracht tot levering van bepaalde producten en/of het verrichten van diensten heeft verstrekt.

1.3 Producten: alle goederen die Your Workwear in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen,daaronder begrepen het verrichten van diensten.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle met Your Workwear af te sluiten overeenkomsten en op alle door Your Workwear gedane aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts per transactie mogelijk en slechts indien Your Workwear daarmee schriftelijk heeft ingestemd.

3. Aanbiedingen

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij Your Workwear het tegendeel uitdrukkelijk en schriftelijk heeft vermeld.

3.2 Iedere aanbieding blijft 90 dagen geldig, te rekenen vanaf de datum van offerte, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen.

3.3 Het gebruik van bij de aanbieding verstrekte informatie dient beperkt te blijven tot gebruik in het kader van de verstrekte opdracht.

4. Totstandkoming overeenkomst

4.1 Overeenkomsten tot levering van producten komen tot stand door een schriftelijke dan wel per fax en/of email/Whatsapp/KMS verstrekte opdracht van de Opdrachtgever aan Your Workwear en aanvaarding van de opdracht door Your Workwear .

4.2 Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van meer dan € 1000 (excl. BTW) moeten door Your Workwear schriftelijk dan wel per fax en/of email worden bevestigd. Opdrachten tot levering van producten welke een waarde vertegenwoordigen van minder dan € 1000 (excl. BTW) zullen geacht worden te zijn aanvaard door uitvoering door Your Workwear van de opdracht.

5. Levering

5.1 Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij nadrukkelijk en ondubbelzinnig anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Your Workwear ten aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet-tijdige levering de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

5.2 Bij overschrijding van de levertijd is de Opdrachtgever gerechtigd bij aangetekend schrijven Your Workwear in gebreke te stellen, waarbij aan Your Workwear een termijn van tenminste 45 dagen dient te worden gegeven om de opdracht alsnog uit te voeren. Indien Your Workwear gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is de Opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Your Workwear enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering van de producten met een waarde boven € 275,00 franco binnen Nederland. Voor het buitenland geldt een waarde boven € 500,00 franco. De kosten van het in de overeenkomst begrepen vervoer tot de door opdrachtgever opgegeven bestemming zijn dan voor rekening van Your Workwear . Kosten en schaden voor Your Workwear , voortvloeiende uit het niet in ontvangst nemen van de producten, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

5.4 Transport van producten geschiedt voor risico van Your Workwear tenzij anders overeengekomen. De aansprakelijkheid van Your Workwear is te allen tijde beperkt tot de dekking/vergoeding die de betreffende transportassuradeuren verstrekken.

5.5 Your Workwear is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke afzonderlijk gefactureerd kunnen worden. De Opdrachtgever is alsdan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel in artikel 7 van deze voorwaarden.

5.6 Your Workwear behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever of uit hoofde van andere zakelijke redenen voor eerste of verdere leveringen een vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen. Indien de verlangde zekerheid niet tijdig ten behoeve van Your Workwear wordt verschaft, is Your Workwear bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren, zonder dat Your Workwear enige schadevergoeding aan de Opdrachtgever verschuldigd wordt.

5.7 Your Workwear levert alleen films, werktekeningen en ander lay-out materiaal terug, indien dit uitdrukkelijk bij de eerste opdracht is overeengekomen.

5.8 Bij door Your Workwear gemaakte fouten, dienen zij in de gelegenheid gesteld te worden de fout te herstellen. Hiertoe dienen reclames binnen 5 dagen na levering der goederen gemaakt te zijn. De betreffende goederen moeten binnen 7 dagen na aflevering weer in bezit van Your Workwear te zijn. Alleen wanneer aan deze voorwaarden is voldaan, en Your Workwear niet tot herstel van de gemaakte fout in staat is, wordt tot vervanging van de goederen overgegaan.

6 Prijzen

6.1 De door Your Workwear vrijblijvend opgegeven prijzen luiden in Nederlands geld Euro’s en zijn exclusief BTW.

6.2 Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en onder de vastgestelde condities.

6.3 Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van de opdracht en de datum van aflevering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op goederen welke Your Workwear van toeleveranciers betrekt, indien prijsverhogende overheidsmaatregelen afgekondigd worden, dan wel in geval van stijging van loonkosten of grondstofprijzen is Your Workwear gerechtigd de prijzen te berekenen, zoals deze op de dag van aflevering gelden en aldus prijsstijgingen welke na het tot stand komen van de overeenkomst ontstaan, aan de Opdrachtgever door te berekenen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

6.4 Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.

7. Betaling

7.1 Betaling van het factuurbedrag dient naar keuze van de Your Workwear te geschieden contant bij aflevering of middels storting ten gunste van een door Your Workwear aan te wijzen bankrekening binnen 14 dagen na factuurdatum, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

7.2 Indien betaling niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Your Workwear gerechtigd zonder enige sommatie of ingebrekestelling vanaf de vervaldag 1% per maand te berekenen over het nog openstaande bedrag. Hierbij geldt een gedeelte van een maand als gehele maand.

7.3 Alle te maken buitengerechtelijke kosten ter incassering van de vordering, waaronder begrepen de kosten van het inroepen van een rechtskundig adviseur, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, met een minimum van € 115 (zegge: honderdvijftieneuro).

8. Reclame

8.1 Zichtbare gebreken en/of tekortkomingen kunnen uitsluitend middels reclame geldend worden gemaakt. Reclames worden door Your Workwear alleen dan aanvaard, indien deze bij aangetekend schrijven rechtstreeks aan Your Workwear zijn gedaan en binnen 5 dagen na ontvangst van de producten dan wel ter beschikkingstelling van de producten in bezit van Your Workwear zijn. Na eventuele verwerking van de producten door of vanwege de Opdrachtgever of door derden is reclame niet meer mogelijk.

8.2 Reclames betreffende geringe, in de handel gebruikelijke, onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit en hoeveelheid worden niet geaccepteerd.

8.3 Reclames die betrekking hebben op specifieke kwaliteitseisen van de Opdrachtgever worden niet geaccepteerd, tenzij die eisen schriftelijk kenbaar zijn gemaakt bij het plaatsen van de order en deze schriftelijk door Your Workwear zijn aanvaard.

8.4 Reclames over facturen dienen bij aangetekend schrijven te worden ingediend en dienen binnen 14 dagen na verzenddatum van de facturen in bezit van Your Workwear te zijn.

8.5 Na het verstrijken van genoemde termijnen wordt de Opdrachtgever geacht de producten, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Your Workwear in behandeling genomen.

8.6 Indien de reclame door Your Workwear gegrond wordt bevonden, is Your Workwear

uitsluitend verplicht de ondeugdelijke producten binnen 45 dagen na ontvangst van de reclame te vervangen/repareren zonder dat de Opdrachtgever daarnaast enige rechten kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

8.7 Indienen van een reclame ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van Your Workwear .

9. Garantie

9.1 De Opdrachtgever kan slechts schriftelijk aanspraak maken op enige garantie. Een gebrek dient binnen 7 dagen na het ontstaan c.q. bemerken ervan duidelijk omschreven aan Your Workwear schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Na schriftelijke toestemming van Your Workwear , kunnen de producten die voor garantiewerk in aanmerking komen franco aan Your Workwear toegezonden worden.

9.2 Gebreken in geleverde producten welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Your Workwear , hetzij hersteld, dan wel door nieuwe levering vervangen, indien de gebreken naar het oordeel van Your Workwear en/of het oordeel van de fabrikant te wijten zijn aan constructie en/of materiaalfouten waardoor de producten onbruikbaar zijn ter zake van de door de Opdrachtgever opgegeven bestemming van de producten.

9.3 Alle garantieaanspraken vervallen indien de Opdrachtgever zelf wijziging(en) in en/of reparatie(s) aan de producten (laat) verricht(en) dan wel de producten niet nauwkeurig gebruikt volgens de eventueel bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt/gebruikt en/of voor andere doeleinden gebruikt dan de daaraan gegeven oorspronkelijke bestemming.

9.4 Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten onze controle liggende oorzaken, alsmede normale slijtage vallen niet onder de garantiebepalingen.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Indien Your Workwear bij de uitvoering van de overeenkomst verwijtbaar is tekort geschoten, verplicht Your Workwear zich voor haar rekening de directe schade als gevolg hiervan zo goed mogelijk te herstellen.

10.2 Your Workwear is niet aansprakelijk voor gevolgschade, die de Opdrachtgever lijdt als gevolg van de tekortkoming van Your Workwear .

10.3 Te allen tijde is de aansprakelijkheid van Your Workwear , op welke wijze dan ook ontstaan, beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de overeenkomst waarvan de levering deel heeft uitgemaakt.

10.4 Adviezen of aanbevelingen, gegeven door of vanwege Your Workwear , hieronder mede begrepen informatie in catalogi, brochures en advertenties, met betrekking tot de opslag, de werking, het gebruik en/of verbruik van de producten, geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van de adviezen geschiedt geheel voor eigen risico van de Opdrachtgever. Your Workwear is niet aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of aanbevelingen.

11. Overmacht

11.1 Your Workwear is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan een niet aan Your Workwear toe te rekenen omstandigheid, die een correcte nakoming van de opdracht in de weg staat.

11.2 Onder overmacht wordt onder meer verstaan boycot, werkstaking, weersinvloeden, overheidsmaatregelen, inbeslagname of invordering door burgerlijke of militaire autoriteiten, oproer, burgeroorlog, oorlog, mobilisatie, sabotage, transportbelemmeringen, invoerbelemmeringen en vertraging in de leveranties door onze toeleveranciers.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 De geleverde producten blijven onvoorwaardelijk eigendom van Your Workwear , totdat de Opdrachtgever al hetgeen hij op grond van de door Your Workwear gedane leveringen aan Your Workwear is verschuldigd, inclusief rente, schade en kosten, volledig heeft betaald.

13. Retentierecht

13.1 Op alle producten van of namens de Opdrachtgever die zich, ongeacht de oorzaak, onder Your Workwear bevinden, heeft Your Workwear het recht tot opschorting van de afgifte, zolang de Opdrachtgever niet aan al zijn verplichtingen jegens Your Workwear heeft voldaan.

13.2 Your Workwear is gehouden deze goederen volgens goed koopmansgebruik te beheren zonder dat de Opdrachtgever enig recht op (schade)vergoeding kan doen gelden in geval van tenietgaan, gedeeltelijk verlies en/of schade. Het risico van de goederen blijft bij de Opdrachtgever.

14. Verzuim van de Opdrachtgever

14.1 Ingeval de Opdrachtgever niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, hieronder mede begrepen haar betalingsverplichting, alsmede indien zij surseance van betaling vraagt, zij in staat van faillissement wordt verklaard, of zij tot liquidatie van haar zaken besluit, is Your Workwear gerechtigd de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gebonden is, nog niet opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.

14.2 De Opdrachtgever verbindt zich in dit geval de producten in de oorspronkelijke staat of in de originele door Your Workwear geleverde fabrieksverpakking zonder enige aantekeningen op deze fabrieksverpakking en/of op de productetiketten op eerste aanvraag terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen zoals het verschaffen van toegang tot opslagruimte en dergelijke.

15. Privacy persoonsgegevens en Verwerking persoonsgegevens

15.1 Voor zover Your Workwear en/of Medewerkers van Your Workwear persoonsgegevens verwerken, is Opdrachtgever daarvoor de verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG´). Opdrachtgever staat er jegens Your Workwear en haar toeleveranciers voor in dat zij de persoonsgegevens rechtmatig verwerkt en dat de bij de gegevensverwerking betrokkenen in de zin van de AVG toestemming hebben gegeven voor de beoogde verwerking van persoonsgegevens, dan wel dat deze anderszins rechtmatig kunnen worden verwerkt als bepaald in art. 6 en/of 9 AVG. Your Workwear zal de persoonsgegevens uitsluitend bewerken of verwerken in opdracht van Opdrachtgever. en overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst van partijen aangegeven in artikel 4.

15.2 Door het sluiten van de overeenkomst wordt Your Workwear geacht te zijn geïnstrueerd om die gegevensverwerkingen uit te voeren die voor een deugdelijke uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs vereist zijn. Door het sluiten van de overeenkomst worden tevens de medewerkers van Your Workwear alsmede aan Your Workwear gelieerde derden welke bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken gemachtigd de persoonsgegevens in het kader van de overeenkomst namens Opdrachtgever te verwerken. Your Workwear zal in dat kader zorgdragen voor passende geheimhoudingsovereenkomsten met deze medewerkers en gelieerde derden.

15.3 In navolging van artikel 23 lid 1 AVG zal Your Workwear zorgdragen voor het treffen van redelijke technische, organisatorische en juridische maatregelen ter bescherming van de persoonsgegevens, teneinde Opdrachtgever in staat te stellen de voor haar als verantwoordelijke uit de AVG voortvloeiende verplichtingen na te komen. Opdrachtgever en Your Workwear zullen daartoe een aanvullende verwerkersovereenkomst sluiten.

15.4 Your Workwear zal Opdrachtgever dan wel eventuele betrokkenen die zich tot haar wenden op eerste verzoek met betrekking tot deze maatregelen van een toelichting voorzien. Ook zal Your Workwear alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen teneinde Opdrachtgever in staat te stellen aan haar verplichtingen voortvloeiende uit de AVG jegens betrokkenen te voldoen. 

15.5 Indien zich onverhoopt een inbreuk in verband met de persoonsgegevens (´datalek´) in de zin van de AVG voordoet, zal Your Workwear alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om Opdrachtgever in staat te stellen aan haar meldplicht te voldoen. Opdrachtgever zal op haar beurt Your Workwear alle in redelijkheid van haar te vergen medewerking verlenen om de gevolgen van een datalek te beperken of herstellen en om een toekomstig datalek te voorkomen. In dat kader kan Your Workwear in ieder geval van Opdrachtgever verlangen dat zij haar medewerking verleent aan een onmiddellijke reset van wachtwoorden, de aanscherping van bestaande beveiligingsmaatregelen en de introductie van nieuwe beveiligingsmaatregelen.

15.6 Opdrachtgever vrijwaart Your Workwear voor alle aanspraken van derden met betrekking tot de overeenkomst tussen Your Workwear en Opdrachtgever en/of de door Opdrachtgever in het kader van de overeenkomst verwerkte gegevens die jegens Your Workwear mochten worden ingesteld wegens een niet aan Your Workwear toe te rekenen schending van de AVG en/of andere wetgeving betreffende de verwerking en bescherming van persoonsgegevens. 

16. Toepasselijk recht

16.1 Op alle overeenkomsten met Your Workwear is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

16.2 De bevoegde rechter te Dordrecht is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van enige overeenkomst, dan wel de uitvoering van enige overeenkomst, tussen Your Workwear en de wederpartij, alsmede van alle geschillen in verband met deze algemene voorwaarden, tenzij op grond van een bepaling van dwingend  recht een andere rechter bevoegd zou zijn.